Gå til hovedindhold

Du er her

Om materialernes didaktik og læringssyn

Læring gennem smagssansen

Af Thomas Brahe

Sansning, herunder særligt smagssansen og lugtesansen, er tæt knyttet til menneskets erindringssystem. En smag eller en lugt kan genskabe minder og kontekster, som ellers ligger langt tilbage i vores personlige oplevelseshistorik; vi kan blive ført tilbage i tid, og vi kan få en oplevelse af pludselig at kunne erindre og genopleve følelser, steder og samtaler. Eller måske kommer vi pludselig til at tænke på bestemte personer i bestemte situationer. Det kan f.eks. være, at vi på basis af en særlig lugt nede i supermarkedet med ét, og gennem fuldkommen ubevidste mekanismer, kommer til at tænke på en oplevelse fra tidligere i livet, hvor samme distinkte lugt eller aroma var til stede.

Sansemæssige oplevelser kan således – hvad enten vi er bevidste om det eller ej – skabe betydningsfulde nedslagspunkter i vores personlige historik. Eller med andre ord: sanseoplevelser sætter sig i vores krop og vores sind; de er med til at underbygge de oplevelser, vi har, og de lagres effektivt sammen med oplevelserne som en forstærkende kognitiv og emotionel faktor. Med udgangspunkt i dette er det tesen gennem Smag for Livets undervisningsmaterialer, at smagsoplevelser har et væsentligt potentiale som dynamo for kognitive tilegnelsesprocesser, herunder faglig læring. Dette forudsætter naturligvis, at smagssansen som æstetisk element i undervisningen sættes i spil sammen med andre læringsdynamoer og bruges hensigtsmæssigt. I oversigtsform udgør nedenstående model materialernes didaktiske udgangspunkt.
 

Læs mere om det at smage her (et lille pop-up-vindue åbner her i appen).

Læring har altid udgangspunkt i bestemte aktive eller passive virksomhedsformer (dvs. måder, hvorpå eleverne skal gøre noget i undervisningen). Hvad angår disse virksomhedsformer og samspillet mellem dem, tilsigter Smag for Livets materialer altid, at eleverne så hurtigt som muligt og så meget som muligt skal være aktive og kreative deltagere i og medskabere af undervisningen (æstetiske læreprocesser) – om end det, alt andet lige, som oftest er læreren, der skaber rammerne for undervisningen og initierer de forskellige aktiviteter. Derfor er platformen i øvrigt også målrettet i forhold til at inspirere lærerne i det daglige undervisningsmæssige virke; eleverne vil derimod umiddelbart kun stifte bekendtskab med app’en, i det omfang de får tilsendt/udleveret de kopiark, som knytter sig til de forskellige aktiviteter.

Den motivationelle del af undervisningen, det vil groft sagt sige elevernes lyst til læring, er et afgørende aspekt (læringsdynamo) ved enhver læreproces. Derfor er det Smag for Livets intentioner, at undervisningsmaterialerne i deres grundlæggende tilgang til eleverne er inkluderende og imødekommende i forhold til deres udgangspunkter; konkret skal eleverne gennemgående have mulighed for at byde ind med deres kompetencer og viden, og der lægges op til en bred vifte af organisering af eleverne for at imødekomme flere forskelligartede behov for sociale samspil. Samtidig er det klart, at undervisningsaktiviteterne skal ses som inspiration og ikke en facitliste i forhold til hele organiseringen af undervisningen.

Hvad angår smagsdimensionen, udfoldes denne teoretisk på følgende måde:

Smagssansen er, som vi har set, koblet til vores erindringer og kognition. Med Smag for Livets undervisningsmaterialer forsøges der, på denne baggrund, bygget en teoretisk skitse til at afsøge de videre læringsmæssige potentialer, som ligger i dette. Da sansning, og ikke mindst smagssansning, er et universelt forhold i den forstand, at alle mennesker gør sig erfaringer hermed, og samtidig er nært knyttet til vores interaktion med omverdenen, kan smagssansningen siges at udgøre et væsentligt grundlag for vores møde med verden, ligesom den kan siges at være det første led i at tilføre dette møde en meningsfuldhed; således kan vi som sådan godt møde verden rent abstrakt og uden et sanseligt forhold, dvs. gennem ord og kommunikation, men det sanselige møde vil derimod sætte sig som en kropsliggjort erfaring og en personlig erkendelse, hvilket, hypotetisk, vil styrke den oplevelse, vi har af mening, når vi skal tillære os nyt stof. Smag for Livets undervisningsmaterialer søger derfor en dialektik mellem det talte/skrevne ord på den ene side og den sanselige oplevelse på den anden side.

I en folkeskolekontekst vil materialerne dække over kompetenceområder inden for naturfagene, kulturfagene, dansk og matematik. Læs mere i det nedenstående, hvor der gennemgås to modeller for, hvorledes smag inddrages i materialerne.
 

Læring om smag

I Smag for livets lærings-app findes en vifte af undervisningsmaterialer, som retter sig mod læring om smag. Der er her særligt tale om fagene Madkundskab, Natur/teknologi samt fysik/kemi. Med forskellige toninger fra fag til fag centrerer temaerne sig bl.a. om sansesystemet, madens tekstur koblet til trigeminal-nervesystemet, de fem grundsmage, emulsion som biologisk betingelse og som faktor i madlavning m.v. Men foruden det naturfaglige aspekt af smagen (forstået som smagssans) kan både kulturfagene og sprogfagene åbne for en forståelse af smag i et bredere samfundsmæssigt og litterært perspektiv (smagsoplevelse som resultat af perception).

 

Læring om smagsrelaterede temaer med et fagfagligt sigte

Også kulturfagene vil have materialer med udgangspunkt i smag og mad. Temaerne bevæger sig hinsides det naturfaglige, idet der sigtes mod smagens kulturelle indlejring og de samfundsmæssige strukturer, som de er udtryk for; hvorfor spiser vi det, vi gør, og hvorfor har forskellige kulturer forskellige smagspræferencer? Og hvilke bredere sociologiske, religiøse, antropologiske, historiske og politiske forhold knytter disse an til?

Dansk og Matematik vil ligeledes have materialer med udgangspunkt i smagstemaer.

Og fælles for både de materialer, der sigter mod læring om smag, og de materialer, der sigter mod læring gennem smag, er, at de trækker på de didaktiske principper, som blev opridset i afsnittet ”Læring gennem smagssansen” ovenfor.

 

Læringsmål

Hver undervisningsaktivitet har tilknyttet en række relevante videns- og færdighedsområder. I de nye, forenklede Fælles Mål tages der fra ministeriets side udgangspunkt i en distinktion mellem viden og færdigheder, hvor færdigheden forstås som den praksis, som en elev er i stand til at praktisere, mens viden er den kognitive ”motor”, som muliggør praksissen. Ofte refereres der til disse elementer som ”målpar”, og distinktionen kan sagtens give mening. Dog tillader materialerne på Smag for Livets platform sig i visse tilfælde, af hensyn til læsbarhed og tilgængelighed, at eksplicitere kun den ene del af målparret. Men typisk vil der alligevel blive arbejdet med både videns- og færdighedsdelen inden for den givne fagtematik.
 

Dialogoplæg

Smag for Livets undervisningsmaterialer tilbyder flere forskellige visningsvarianter af samme undervisningsaktivitet; 1) en version, som er en kronologisk råskitse af aktiviteten – giver det hurtige overblik og kan guide undervisningens overordnede struktur, 2) en version, som både indeholder den kronologiske råskitse og konkrete forslag til bl.a. dialogforløb med eleverne, hvilket kan udfolde og præcisere den faglige tematik og de faglige fokusområder, hvis man ønsker inspiration til dette. Dette har sit afsæt i en bredere tese om lærerdifferentiering – et begreb, som hermed bringes på banen; dvs. en tese om at alle lærere, ligesom alle elever, er forskellige – har forskellige fagsyn, faglige styrker og primære, sekundære og tertiære interesseområder. Derfor ses det som vigtigt, at lærerne tilbydes forskellige, valgbare, inspirationsniveauer til de enkelte aktiviteter; et tryk på en knap kan vise hhv. skjule dialogforslagene.

 

Uddybende afsnit

Mange af aktiviteterne har tilknyttet et uddybende afsnit. Dvs. en tekst, som giver en baggrundsforståelse for den tematik, der arbejdes med i den pågældende aktivitet.

 

Forberedelse

Alle aktiviteter har derudover et kortere eller længere afsnit om forberedelsen til undervisningen. Det kan være alt fra udprint af kopiark til indkøb af råvarer og andre materialer.
 

Smagswiki

Fag med smag er integreret med Smag for Livets smagswiki, som er en database over definitioner og ordforklaringer, som enten direkte eller perifert lægger sig op ad temaet smag. Du kan jo allerede prøve at trykke lige her for at få en forklaring, hvad det at smage egentlig er for noget (fysiologisk såvel som psykologisk aktivitet). Eller klik her for at få en definition på selve smagssansen!